RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  • TROCON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, ul. I. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn (dalej: Trocon) jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, klientów, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności.
  • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod numerem (33) 858 32 51
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, a także w celu realizacji zawartych umów. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest utrzymywanie relacji biznesowych ze stałymi klientami i kontrahentami, a także w związku ze świadczenie usług serwisowych na rzecz klientów Trocon
  • Przetwarzane przez Trocon dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzeci ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie Trocon podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.
  • Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
  • Każda osoba, której dane Trocon przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Trocon nie podlegają profilowaniu.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Trocon podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.